Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja 2-1


OPĆI UVJETI POSLOVANJA (u daljnjem tekstu:Uvjeti)

I.a Instar Informatika d.o.o. kao prodavatelj ove Opće uvjete poslovanja (u daljnjem tekstu: Uvjeti) stavlja na raspolaganje Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice www.instar-informatika.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, kao i neposrednom kupnjom proizvoda u poslovnici Instar Informatika d.o.o. smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice www.instar-informatika.hr u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima. Ovi Uvjeti su sastavni dio ugovora o kupoprodaji. Za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Upućuju se posjetitelji internetskih stranica www.instar-informatika.hr na odredbe o zaštiti privatnosti te obrasce za ostvarivanje prava kupaca/potrošača koji su sadržani na internetskoj stranici www.instar-informatika.hr.

I.b Pojedini pojmovi u ovim Uvjetima poslovanja imaju sljedeće značenje:

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Internet prodaje (Online kupovina), te obuhvaća sve Kupce i Posjetitelje Internet stranice.

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koji putem sredstava elektroničke komunikacije preko Internet stranice www.instar-informatika.hr registrira svoje osobne podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, isplati kupoprodajnu cijenu ili neposrednim dolaskom u poslovnicu obavlja direktnu kupnju odabranog proizvoda.

Posjetitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije (neregistrirani korisnik).

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Prodavatelj je društvo Instar informatika d.o.o. Zagreb 10000, Heinzelova 15.

Sredstva daljinske komunikacije su sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijali, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, Internet i elektronička pošta.

Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

I.c Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015; u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača), Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

I.d Ovi Uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14; u daljnjem tekstu: Zakon o elektroničkoj trgovini), Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: Zakon o obveznim odnosima) i Zakonom o trgovini (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013, 30/2014; u daljnjem tekstu: Zakon o trgovini). Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao ove Uvjete. Korištenjem usluge kupnje u Poslovnici, Prodavatelj se obvezuje prije zaključenja kupnje informirati Kupca o ovim Uvjetima te mjestu gdje ih može pronaći, dok će na računu jasno i nedvojbeno biti naznačena lokacija Internet stranice na kojoj se nalaze ovi Uvjeti.

Uvjeti poslovanja 2-2II.a Prodavatelj se obvezuje na jasan i vidljiv način istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača. Sve iskazane cijene proizvoda su maloprodajne, izražene su u HRK - hrvatskim kunama, s uključenim PDV-om. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijene, uvjeta plaćanja i akcijskih ponuda uz prethodnu obavijest o istom. Prodavatelj istiće i preporučenu tržišnu cijenu na određenim proizvodima. Preporučena tržišna cijena je dobivena od strane proizvođača samog proizvoda koja je prekrižena i stavljena na web stranicu u informativne svrhe. U slučaju ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu, a pod pretpostavkom da poseban oblik prodaje (akcija, sniženje, rasprodaja) traje najdulje tri dana Prodavatelj nije obvezan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje.

U slučaju pogrešno označene cijene koju Prodavatelj utvrdi nakon narudžbe proizvoda, a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji Prodavatelj se obvezuje o istome bez odgađanja obavijestiti kupca. Prodavatelj nije ovlašten izmijeniti cijenu nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.

II.b Prodavatelj se trudi dati što bolji i točniji opis i sliku proizvoda. Unatoč tome, nije moguće garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Slike proizvoda su ilustrativne prirode. U slučaju nesklada između uređaja prikazanog na fotografiji i isporučenog uređaja ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.


Uvjeti poslovanja 2-3
III.a Ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada je kupac zaprimio potvrdu primitka narudžbe i obavijest o isporuci u slučaju:

a) ako je od primitka potvrde narudžbe i obavijesti o isporuci koja je poslana Kupcu proteklo narednih 72 sata unutar kojih Prodavatelj nije obavijestio Kupca o nemogućnosti isporuke naručenog proizvoda ili nemogućnosti isporuke naručenog proizvoda u roku isporuke sadržanom u obavijesti; i
b) ako je od primitka potvrde narudžbe i obavijesti o isporuci koja je poslana Kupcu u narednih 72 sata Prodavatelj obavijestio Kupca o nemogućnosti isporuke naručenog proizvoda u roku sadržanom u poslanoj obavijesti Kupcu, a Kupac je na navedenu promjenu pristao.

U slučaju kada je Prodavatelj u narednih 72 sata od slanja potvrde narudžbe i obavijesti o isporuci koja je poslana Kupcu obavijestio Kupca o nemogućnosti isporuke proizvoda te mu ponudio drugi zamjenski proizvod na koji drugi proizvod je Kupac pristao, ugovor se smatra zaključenim u trenutku prihvata nove ponude od strane Kupca, dok se za ugovor za prvotno naručeni proizvod smatra da nije niti nastao. Ukoliko je za prvotno naručeni proizvod Kupac izvršio kakvu uplatu, Prodavatelj će izvršiti povrat novčanih sredstava Kupcu ili zaprimljena novčana sredstva uračunati kao uplatu za drugi zamjenski proizvod za koji je zaključen konačni ugovor te, ovisno o razlici u cijeni prvotno i konačno naručenog proizvoda, po potrebi izvršiti povrat preplaćenih novčanih sredstava ili zatražiti nadoplatu novčanih sredstava do pune cijene konačno kupljenog proizvoda, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

Radi otklanjanja svake dvojbe, rok od 72 sata teče od trenutka slanja obavijesti o isporuci pod uvjetom da je Kupac prethodno zaprimio automatiziranu potvrdu narudžbe. Rok od 72 sata teče isključivo za vrijeme radnog vremena Odjela za rješavanje web narudžbi Prodavatelja, a koje radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati.

III.b Ugovor se ne smatra zaključenim, te se Prodavatelj obvezuje izvršiti povrat eventualno uplaćenih sredstava Kupcu, u slučaju:
a) ako je od primitka potvrde narudžbe i obavijesti o isporuci koja je poslana Kupcu u narednih 72 sata Prodavatelj obavijestio Kupca o nemogućnosti isporuke proizvoda,
b) ako je od primitka potvrde narudžbe i obavijesti o isporuci koja je poslana Kupcu u narednih 72 sata Prodavatelj obavijestio Kupca o nemogućnosti isporuke proizvoda u roku sadržanom u poslanoj obavijesti, a Kupac na navedenu promjenu nije pristao ili se oglušio.

U svakom slučaju kada ugovor nije sklopljen, Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat novčanih sredstava Kupcu ukoliko su prilikom narudžbe novčana sredstva bila uplaćena.

Radi otklanjanja svake dvojbe, rok od 72 sata teče od trenutka slanja obavijesti o isporuci pod uvjetom da je Kupac prethodno zaprimio automatiziranu potvrdu narudžbe. Rok od 72 sata teče isključivo za vrijeme radnog vremena Odjela za rješavanje web narudžbi Prodavatelja, a koje radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati.

III.c Prema Zakonu o elektroničkoj trgovini koji se odnosi na sve vlasnike internet trgovina u cijeloj EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj, Prodavatelj pruža mogućnost rješavanja eventualnih sporova prilikom online kupovine putem „Online dispute resolution' platforme“.

Više informacija pronađite OVDJE (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma je aktivna od 15.2.2016. godine. Novom internetskom platformom jača povjerenje u kupnju putem interneta te se tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.


Uvjeti poslovanja 2-4IV.a Kupac je ovlašten Prodavatelji podnijeti pisani prigovor. Prigovor se podnosi u prostorijama Prodavatelja, putem pošte ili elektroničke pošte. Prodavatelj je obvezan na pisani prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

IV.b U slučaju prigovora zbog nedostataka proizvoda Prodavatelj Prigovore uvažava prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji je Kupac kupio. Svaki proizvod za koji je zaprimljen prigovor dostavlja se u ovlašteni servis na pregled. Prodavatelj proizvode u trgovini ne mijenja prije nego li su isti pregledani putem ovlaštenog servisa. Proizvodi u trgovini se ne ispituju u odnosu na osnovnu funkcionalnost niti se može detektirati kvar na licu mjesta.

IV.c Servis i rezervne dijelove za uređaje osigurava ovlašteni zastupnik za Republiku Hrvatsku. Neispravni uređaj Kupac može dostaviti neposredno u ovlašteni servis ili ga dostaviti neposredno kod Prodavatelja u poslovnicu nakon čega će isti biti proslijeđen u ovlašteni servis.. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obvezno je priložiti presliku računa, jamstveni list, točan opis kvara te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu navedenog proizvoda.

IV.d Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu proizvoda. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nepravilnim korištenjem, nestručnim rukovanjem suprotnim od navedenih u uputama od odgovarajućeg proizvoda, te mehanička oštećenja, oštećenja nastala zbog udara groma, prevelikog napona ili zbog istrošenosti uređaja. Radi izbjegavanja svakog nesporazuma, prilikom isporuke dužnost je Kupca da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kojem slučaju će proizvod biti odmah zamijenjen.

Ukoliko se prigovor potrošača odnosi na nedostatke proizvoda kojem je isteklo jamstvo proizvođača Prodavatelj se obvezuje Kupca obavijestiti o troškovima popravka i opisom potrebnih radova prije započinjanja rada na proizvodu.

IV.e Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Kupac odmah prilikom uručenja kupljenog proizvoda treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. U slučaju eventualnog nedostatka, Kupac mora odmah obavijestiti Prodavatelja, odnosno što je ranije moguće, a najkasnije u roku 48 sati od preuzimanja kupljenog proizvoda.


Uvjeti poslovanja 2-5V.a Odgovornost za materijalne nedostatke stvari utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, pri čemu pojam stvar ima jednako značenje proizvoda u ovim Uvjetima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

V.b U slučaju postojanja materijalnih nedostataka na stvari Kupac ima pravo, po svom izboru zahtijevati:
a) Od prodavatelja da ukloni nedostatak,
b) Da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
c) Sniženje cijene ili
d) Izjaviti da raskida ugovor.

Kupac prava ostvaruje sukladno odredbama ovih Uvjeta i važećih zakonskih propisa.

Ako je nedostatak neznatne naravi Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali zadržava ostala gore navedena prava.

Uvjeti poslovanja 2-5cUklanjanje nedostatka vrši se na način predviđen odlomkom IV „REKLAMACIJE/PRIGOVORI“.
Predaja stvari bez nedostatka moguća je isključivo u slučaju da ovlašteni servis procedurom predviđenom za uklanjanje nedostataka i reklamaciju/prigovore, potvrdi postojanje nedostatka i da Prodavatelj raspolaže istom stvari bez nedostatka.


Uvjeti poslovanja 2-5d


U slučaju da Kupac zahtijeva sniženje cijene cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom. Vrijednost stvari, odnosno proizvoda određuje se prema trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.


Uvjeti poslovanja 2-5eKupac ima pravo otkazati ugovor o kupoprodaji jedino ukoliko je Prodavatelju ostavio naknadi rok za ispunjenje ugovora, odnosno u slučaju postojanja nedostatka rok za predaju stvari bez nedostatka, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene, a prodavatelj u naknadno ostavljenom roku nije postupio sukladno uputi Kupca. Kupac ima pravo raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ukoliko ga je Prodavatelj obavijestio da neće ispuniti ugovor ili iz okolnosti slučaja navedeno proizlazi. Rok za raskid ugovora iznosi 14 dana, a u slučaju postojanja nedostatka o kojem je u roku obavijestio Prodavatelja, u roku od dvije godine od obavijesti Prodavatelju, a to sve sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosnima i Zakona o zaštiti potrošača.

U slučaju da je reklamacija "lažna" i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

U slučaju povrata uređaja koji je korišten, a nema priloženu svu pripadajuću ambalažu ili nije doveden u prvobitno stanje kao na dan kupovine Prodavatelj tereti Kupca za iznos od 20% do 50% vrijednosti vraćenog uređaja za manipulativne troškove povrata, odnosno minimalni iznos od 100 kn. U slučaju povrata robe koja je vidno korištena Prodavatelj ima pravo odbiti povrat u potpunosti.


Uvjeti poslovanja 2-5fKupac ima pravo u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija ili ugovora na daljinu, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor. U tom slučaju danom sklapanja ugovora ima se smatrati dan predaje robe u posjed Kupcu. Kupac mora obavijestiti Prodavatelja o jednostranom raskidu ugovora pisanim putem i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će Kupac navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga. U navedenom slučaju Prodavatelj je dužan, bez odgađanja, dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju. Narudžba se smatra otkazanom kada Prodavatelj zaprimi pisanu obavijest Kupca o jednostranom raskidu. U slučaju otkazivanja narudžbe Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju. Proizvod koji Kupac vraća Prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećen i potpuno ispravan. Kupac je, sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog uređaja, a koje umanjenje je rezultat rukovanja kupljenim uređajem

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je (pri čemu pojam roba ima jednako značenje pojmu proizvoda):

1. ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

U pogledu odgovornosti Kupca za umanjenje vrijednosti robe Prodavatelj obavještava Kupca da je Kupac odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Trošak povrata proizvoda u slučaju prigovora snosi Kupac, a trošak slanja proizvoda sa servisa odnosno reklamacije snosi Prodavatelj. U slučaju da je reklamacija "lažna" i neutemeljena trošak dijagnostike i slanja proizvoda sa servisa snosi Kupac.


Uvjeti poslovanja 2-6VI.a Prodavatelj ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i ispravnim, no Prodavatelj ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama.
U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama Prodavatelj zadržava pravo promjene uvjeta isporuke u narednih 72 sata od trenutka obavijesti isporuke.

VI.b Stranice www.instar-informatika.hr su u vlasništvu Prodavatelja. Za vrijeme korištenja www.instar-informatika.hr primjenjuju se ovdje navedeni Uvjeti, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih Uvjeta i ostalih odredbi sadržanih na stranicama Prodavatelja bez prethodne najave.

Sav sadržaj na www.instar-informatika.hr kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su www.instar-informatika.hr ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na www.instar-informatika.hr je vlasništvo www.instar-informatika.hr ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

VI.c Korisnik koji koristiti www.instar-informatika.hr, je odgovoran za povjerljivost svog korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa računalu Korisnika. Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći njegovo korisničko ime i lozinku. Prodavatelj jamči zaštitu privatnosti sukladno važećim propisima o zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podatka.

Kada Korisnik posjeti www.instar-informatika.hr ili pošalje elektronsku poštu (e-mail) Prodavatelju, on komunicira elektronski s Prodavateljem. Ovime Korisnik pristaje na elektronsku komunikaciju s www.instar-informatika.hr. Prodavatelj komunicira s Korisnikom putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama www.instar-informatika.hr. Navedenim postupanjem Korisnik pristaje na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih Prodavatelj komunicira s Korisnikom.

VI.d Korisnici mogu postaviti Osvrte, Komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblim SPAM-iranja. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje
VI.e Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako Korisnik osnovano smatra da je njegovo djelo kopirano ili je na bilo koji drugi način povrijeđeno njegovo pravo, Korisnik mora obavijestiti Prodavatelja o navedenom.

VI.f Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na stranicama www.instar-informatika.hr su vlasništvo Prodavatelja. Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na Kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on navede, a koja nije prijevoznik, uređaj predan u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na Kupca u trenutku kada uređaj bude predan u posjed prijevozniku.

VI.g Mehanizam izvan sudskog rješavanja sporova prema preporuci Komisije EU(2001/310/EC)»Pravila postupanja trgovaca« jesu sporazum ili skup pravila koji nije donesen u obliku zakona ili nekog drugog propisa, a kojim je uređen način postupanja trgovaca koji su se obvezali poštovati ta pravila postupanja u odnosu na jednu ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora«. Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

VI.h Prodavatelj ulaže napore da stranicu www.instar-informatika.hr održi u ispravnom i sigurnom stanju. Korisnik treba prijaviti bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. Prodavatelj zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira svoje usluge i korisničke račune, zabrani dostup do www.instar-informatika.hr web sajta, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućilo Korisnicima pristup sajtu ako smatra da Korisnici stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja.
Prodavatelj također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune.

Prodavatelj osim isključenja Korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete korištenja i ostala pravila važeća na stranici www.instar-informatika.hr može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit koju Prodavatelj trpi zbog nepoštivanja ovih uvjeta.


Uvjeti poslovanja 2-7OVA STRANICA SE POSLUŽUJE NA PRINCIPU “KAKAV JEST” I “KAKO JE RASPOLOŽIV”. VI SE EKSPLICITNO SLAŽETE DA KORISTITE OVAJ SAJT NA OSOBNU ODGOVORNOST I OSOBNI RIZIK.
Instar informatika d.o.o. NE JAMČI DA SU OVA WEB STRANICA, NJEGOVI POSLUŽITELJI (SERVERI), E-MAILOVI POSLANI OD STRANE Instar informatika d.o.o. NEZARAŽENI VIRUSIMA ILI DRUGIM ŠTETNIM KOMPONENTAMA. Instar informatika d.o.o. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVE NASTALE ŠTETE BILO KAKVOG TIPA KOJE SU NASTALE KORIŠTENJEM OVE STRANICE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, KAZNENE I POSLJEDIČNE ŠTETE.
Instar informatika d.o.o. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA RADNJE TREĆIH OSOBA.


Uvjeti poslovanja 2-8VIII.a Svi artikli kupljeni u poslovnici Prodavatelja imaju jamstvo. Većina artikala, u ovisnosti od proizvođača ima jamstvo duže od jedne godine. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

VIII.b Prodavatelj jamči ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač za artikle koje je Kupac kupio direktno od Prodavatelja sukladno općim uvjetima garancije i servisiranja koje pruža proizvođač pojedinih artikala.

Jamstvom proizvođač proizvoda jamči besplatan popravak kupljenog proizvoda u skladu s važećim propisima i uvjetima opisanim u jamstvenom listu. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davaoc jamstva će zamijeniti proizvod novim ili Vam vratiti novac. Jamstveni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i ovjerava pečatom i potpisom.

VIII.c Prodavatelj daje 5-godišnje jamstvo na Instar PC računala u kojem slučaju:

1. Jamstvo vrijedi isključivo uz redovno servisiranje računala od strane ovlaštenog servisa
2. Pravo na jamstvo od 5 godina možete ostvariti isključivo uz ispunjavanje obveze redovnog godišnjeg servisiranja računala od strane ovlaštenog servisa
3. Računalo se predaje na godišnji redovan servis u prostorijama Prodavatelja
4. Godišnji redovan servis računala Kupac je obavezan obaviti najkasnije 30 dana od isteka jamstva svake godine od datuma kupovine
5. Kod prvog redovnog servisa Prodavatelj izdaje potvrdu odrađenog servisa u toj godini koju je potrebno čuvati s računom i jamstvenim listom uređaja
6. Cijena redovnog servisa je u skladu s važećim cjenikom Prodavatelja i iznosi 187,50 kn
7. Ukoliko bilo koja od gore navedenih obaveza ne bude ispunjena, Prodavatelj nije dužan priznati jamstvo od 5 godina. U tom slučaju vrijedi samo jamstvo koju propisuje zakonski minimum, odnosno 2 godine ili 24 mjeseca.

CENTRALNI SERVIS:

INSTAR INFORMATIKA d.o.o.
Tel: 01/5540-166
Email: servis@instar-informatika.hr
Adresa: Zapoljska 40
Grad: 10000 Zagreb


 • Sve je proteklo brzo i jednostavno...stranica je vrlo pregledna i razumljiva...bravo..
  ALEKSANDER C.
   

 • Vrh, ovo obavještavanje svakog koraka narudžbe od slanja do primitka je bolja od svih ostalih usluga i dostava vam je definitivno najbrža. Vrlo sam zadovoljan vašim proizvodima i uslugama. Hvala vam.
  Arian J.
   

 • One of the best IT stores in town. If they are out of stock, they'll order it for you. Super helpful bunch of guys, I wanna build a gaming rig now just because I'm so informed.
  Filip F.
   

 • Kupio sam komp preko vas, za malu cjenu se dobio jako jak komp. Svaka vam cast.
  Pero B.
   

 • Najbolja Informatička Trgovina u Hrvatskoj!!!
  Antonio V.